Privacyreglement 

Judith Lamboo

1. Toelichting op het reglement

Judith Lamboo mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Judith Lamboo de plicht om haar klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Judith Lamboo worden verwerkt;

 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Judith Lamboo vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Judith Lamboo in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Judith Lamboo expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. Gebruik van persoonsgegevens en het doel van het gebruik

Judith Lamboo verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Judith Lamboo, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Judith Lamboo of via het contactformulier contact met ons opneemt. Judith Lamboo verzamelt jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens stellen Judith Lamboo in staat om:

De overeenkomst die klanten met Judith Lamboo sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; 

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

 • via mailing informatie aan te bieden (direct marketing).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Judith Lamboo verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Judith Lamboo met jou heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Judith Lamboo verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Judith Lamboo worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Judith Lamboo beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

 • De beveiliging bestaat uit het opslaan van de persoonsgegevens in een beveiligde online omgeving. 

 • Judith Lamboo heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Judith Lamboo hanteert een termijn van tien jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Judith Lamboo zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op lichtonernemen@gmail.com aangeven. Je ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Judith Lamboo.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Judith Lamboo opnemen en probeert Judith Lamboo er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Judith Lamboo?

Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Judith Lamboo ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Judith Lamboo, www.judithlamboo.nl

Privacyreglement Judith Lamboo, versie mei 2018 

Dankjewel voor je begrip.